Jak zostać członkiem €FFP Polska?

Krok 1 – Certyfikat

Proces zaczynamy od zdania egzaminu na Certyfikat EFG® European Financial Guide (Ekspert w doborze produktów finansowych). W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Certyfikatów oraz Kodeksem Zasad Etycznych. Przy odbiorze certyfikatu konieczne jest również podpisanie Oświadczenia Wiążącego.

Krok 2 – Deklaracja

W drugim etapie należy wypełnić deklarację członkowską oraz przesłać jej skan na adres: info@effp.pl. Do Deklaracji należy dołączyć zdjęcie w formacie jpg. Oryginał deklaracji członkowskiej wysyłamy na adres Stowarzyszenia (ul. Równoległa 2, 02-235 Warszawa)

Krok 3 – Składka

Proces kończy uiszczeniem składki członkowskiej. Zgodnie z § 19 Statutu Stowarzyszenia €FFP Polska pkt.1 „Wysokość wpisowego i składki ustala Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu”, pkt. 2 „Składka członkowska jest opłacana jednorazowo z góry”.

 

Zapisz się na egzamin Pobierz deklarację Opłać składkę online

Prawa i obowiązki Członków Stowarzyszenia

Zgodnie z § 12 pkt. 1 Statutu Stowarzyszenia €FFP Polska Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest uprawniony do:
 1. Udziału w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminami określającymi zasady ich odbywania,
 2. Czynnego i biernego prawa wyborczego,
 3. Korzystania ze świadczeń, dodatkowych przywilejów i urządzeń Stowarzyszenia do końca lutego każdego roku czyli do dnia opłacenia składki za kolejny rok co odnawia prawo do korzystania,
 4. Noszenia odznaki organizacyjnej.
 Zgodnie z § 12 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia €FFP Polska Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest uprawniony do:
 1. Stosowania się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
 2. Podnoszenia poziomu zawodowego i dbałości o właściwy poziom etyczny,
 3. Udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój,
 4. Regularnego opłacania składek członkowskich (do końca lutego każdego roku).
 Zgodnie z § 14 pkt. 1 Statutu Stowarzyszenia €FFP Polska członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
 1. Dobrowolnego wystąpienia,
 2. Skreślenia z powodu zawinionego niepłacenia składek członkowskich przez kolejnych dwanaście miesięcy. Skreślenie może nastąpić dopiero po pisemnym uprzedzeniu o zamiarze skreślenia i upływie wyznaczonego terminu dodatkowego do uregulowania zaległych składek. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Zarząd może jednak odstąpić od skreślenia z tego powodu a zaległości umorzyć,
 3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego za zachowanie naruszające przepisy prawa, statutu lub godności zawodowej,
 4. Skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

Przywileje Członków Stowarzyszenia

 1. Każdy Członek Stowarzyszenia €FFP Polska otrzymuje legitymację członkowską zawierającą zdjęcie i hologram potwierdzający członkostwo na dany rok;
 2. Członkowie Stowarzyszenia €FFP Polska mogą zamieścić swoje dane (imię, nazwisko, miejscowość, numer certyfikatu) na Liście Certyfikowanych Doradców (wielu Klientów dzwoni do nas z prośbą o weryfikację Doradcy Finansowego EFG®  i prawdziwości certyfikatu);
 3. Członkostwo umożliwia korzystanie z logo €FFP Polska na własnych materiałach reklamowo-informacyjnych;
 4. Każdy Członek Stowarzyszenia €FFP Polska ma możliwość korzystania z poczty elektronicznej: imię.nazwisko@effp.pl oraz może opublikować na stronie Stowarzyszenia swoją wizytówkę lub reklamę firmy;
 5. Członkostwo upoważnia do specjalnych rabatów, które gwarantuje Stowarzyszenia €FFP Polska w odniesieniu do organizowanych konferencji, kursów, szkoleń, seminariów;
 6. Każdy Członek Stowarzyszenia €FFP Polska ma prawo do zakupu znaczka Stowarzyszenia €FFP Polska i noszenia emblematu Stowarzyszenia;
 7. Członkostwo w Stowarzyszeniu €FFP Polska umożliwia przedłużenie ważności Certyfikatu bez konieczności ponownego zdawania egzaminu;
 8. Każdy z Członków Stowarzyszenia €FFP Polska może zyskać pozytywne referencje – wielu Klientów dzwoni do nas z prośbą o weryfikację Doradcy Finansowego EFG® lub EFC® i prawdziwości certyfikatu.

Ponadto Członkowie Stowarzyszenia mają możliwość występowania na arenie międzynarodowej – kongresy, konsultacje prawne i finansowe, konferencje (FECIF).

Zachęcamy również do aktywnego udziału w pracach dedykowanych Komisji Stowarzyszenia do spraw: standaryzacji i formalizacji zawodu, etyki, współpracy z instytucjami finansowymi, PR i Promocji oraz Produktów Finansowych. Tym samym do bezpośredniego wpływu na rozwój rynku Doradztwa Finansowego.

Składki członkowskie

Składki prosimy wpłacać na konto EFFP Polska Nr konta: mBank 70 1140 2004 0000 3902 8174 7966, z dopiskiem: imię i nazwisko, składka 2022 EFG lub EFC.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia €FFP Polska wszyscy absolwenci EFG® i EFC® mogą stać się Członkami Stowarzyszenia poprzez złożenie deklaracji przystąpienia do €FFP Polska oraz opłacanie składki członkowskiej.

Zachęcamy wszystkich absolwentów szkoleń EFG® European Financial Guide (Ekspert w doborze produktów finansowych) i EFC® European Financial Consultant (Doradca Finansowy) do składania deklaracji członkowskich w okresie do 3 miesięcy od zdania egzaminu i skorzystania z wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł

Opłać składkę online