Certyfikacja Doradców Finansowych

Certyfikacja Doradców Finansowych jest 3-stopniowa:           I stopień - EFG® - European Financial Guide

 

                       II stopień - EFC® - European Financial Consultant 

 

         III stopień - EFP® - European Financial Planner 

 

 

Certyfikat EFG® European Financial Guide

Certyfikat EFG® European Financial Guide (Ekspert w doborze produktów finansowych) otrzymują wszystkie osoby, które zdadzą egzamin. Egzamin jest organizowany przez Stowarzyszenie €FFP Polska. Egzamin obejmuje 100 pytań testowych, z czego około 40% stanowią zadania z matematyki finansowej. Egzamin trwa 2 godziny zegarowe. Uczestnicy egzaminu korzystają z kalkulatora finansowego.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu eksternistycznego na EFG® European Financial Guide proszone są o wypełnienie formularz zgłoszenia i przesłanie na adres info@effp.pl

Do egzaminu na Certyfikat EFG® mogą przystąpić:

1.  Absolwenci szkolenia I stopnia EFG®  organizowanego przez EFFP Polska

2.  Absolwenci kursów lub studiów podyplomowych akredytowanych przez EFFP Polska,

3.  Absolwenci, którzy zdali kilka lat temu egzamin EFG®, ale nie wypełniły warunku ważności Certyfikatu (nie uzbierały 100 punktów doszkalających za odbyte szkolenia w ciągu 2 lat)

4. Kandydaci, którzy przesłali zgłoszenie do przystąpienia do samego egzaminu (bez uczestnictwa w szkoleniu)

Stowarzyszenie €FFP Polska zaprasza instytucje finansowe, wyższe uczelnie, firmy szkoleniowe do organizowania egzaminów na certyfikat EFG® European Financial Guide pod nadzorem €FFP Polska.  

Egzamin EFG® obejmuje następujące bloki tematyczne:

 1. Polityka gospodarcza i wpływ na gospodarstwo domowe
 2. Matematyka finansowa
 3. Analiza finansowa gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych
 4. Plan finansowy w gospodarstwach domowych
 5. Inwestycje finansowe i oszczędności
 6. Inwestycje w sztukę
 7. Inwestycje w nieruchomości
 8. Produkty ubezpieczeniowe i ich funkcje w gospodarstwie domowym
 9. System emerytalny
 10. Przepisy prawa podatkowego
 11. Regulacje prawne
 12. Etyka w doradztwie finansowym

Wynik egzaminu i wydanie certyfikatu EFG®

Po zakończonym egzaminie certyfikującym kandydat w ciągu 10 dni roboczych otrzymuje wynik egzaminu drogą elektroniczną (e-mail)..

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie zostaje uruchomiona procedura przygotowania i wydania certyfikatu. Procedura trwa do 30 dni roboczych od podania wyniku.

 

Procedura odwoławcza

Kandydat ma prawo wglądu do swojego egzaminu w obecności min. 1 członka Komisji Egzaminacyjnej.

W przypadku zastrzeżeń kandydata dotyczących wyniku egzaminu przysługuje mu prawo odwołania się od wyniku egzaminu. W tym celu zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku o ponowne sprawdzenie przez Komisję Egzaminacyjną wyników egzaminu z uwzględnieniem nieprawidłowości, które według niego wystąpiły. Komisja w terminie 30 dni kalendarzowych zobowiązana jest do ponownego sprawdzenia wyniku egzaminu oraz poinformowania na piśmie lub w wersji elektronicznej (e-mail) o przebiegu weryfikacji. W przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości zostaje wysłana informacja, iż egzamin został poprawnie przeprowadzony i oceniony oraz, że ocena nie ulega zmianie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości klient otrzymuje informacje w jakim zakresie nastąpiły nieprawidłowości, czy wpływa to na wynik egzaminu oraz w przypadku zmiany wyniku egzaminu otrzymuje informacje o skorygowanym wyniku egzaminu.

Certyfikat EFC® European Financial Consultant

Uzyskanie certyfikatu na poziomie EFC®  European Financial Consultant (Doradca Finansowy) wymaga: zaliczenia egzaminu pisemnego oraz złożenia pracy dyplomowej w formie planu finansowego i jej obrony przez Komisją Egzaminacyjną.

Egzamin na poziomie EFC® obejmuje 100 pytań z czego 40% stanowi matematyka finansowa. Zakres egzaminu odpowiada 6 modułom (planowanie finansowe, inwestycje, inwestycje w nieruchomości, planowanie ubezpieczeniowe, planowanie emerytalne, przepisy prawa podatkowego).

Egzamin EFC® obejmuje zakres następujących bloków tematycznych:

 1. Makroekonomia
 2. Matematyka finansowa
 3. Logika stosowana
 4. Plan Finansowy w gospodarstwach domowych
 5. Inwestycje finansowe i oszczędności
 6. Inwestycje w sztukę
 7. Inwestycje w nieruchomości
 8. Produkty ubezpieczeniowe i ich funkcje w gospodarstwie domowym
 9. System emerytalny
 10. Przepisy prawa podatkowego
 11. Regulacje prawne rynku finansowego
 12. Zasady wykonywania usługi doradztwa finansowego

 certyfikat EFC zmniejszony

 

Zasady utrzymania Certyfikatów Finansowych

Osoba posiadająca Certyfikat staje się Członkiem €FFP Polska poprzez złożenie deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia (€FFP Polska) i opłaceniu składki członkowskiej zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Stowarzyszenia. Następnie osoba ta zostaje wpisana na listę Certyfikowanych Doradców, będących Członkami €FFP, udostępnioną na stronie http://www.effp.pl.

Osoba Certyfikowana, będąca Członkiem Stowarzyszenia w danym roku, ma prawo używać logo €FFP w celach marketingowych (na wizytówkach, materiałach informacyjnych), znaków €FG®, €FC®, €FP® przy nazwisku w zależności od posiadanego Certyfikatu, znaczków €FFP w klapie (ang. Pin), karty identyfikacyjnej ze zdjęciem oraz konta pocztowego imię.nazwisko@effp.pl.

 

 
Warunki konieczne do utrzymania ważności Certyfikatu

Certyfikat traci swoją ważność jeśli w okresie 2 lat licząc od 31 grudnia roku, w którym uzyskano Certyfikat, posiadacz Certyfikatu nie spełni co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków niezbędnych do utrzymania ważności Certyfikatu. 

Ciągła Edukacja

Zdobycie w okresie 2 lat licząc od 31 grudnia roku, w roku którym uzyskano Certyfikat, co najmniej 100 punktów za udział w szkoleniach, kursach, konferencjach oraz za inne aktywności, w zakresie obejmującym planowanie finansowe, według podziału określonego w załączniku nr 1 Regulaminu Certyfikatów.

Członkostwo w Stowarzyszeniu

Członkostwo w €FFP oraz opłacanie składki członkowskiej zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Stowarzyszenia.

Etyka Zawodowa

Przestrzeganie zasad etycznych, których posiadacz Certyfikatu zobowiązał się przestrzegać, podpisując Zobowiązanie Wiążące €FFP.

 
 Utrata ważności Certyfikatu i skreślenie z listy Osób Certyfikowanych następuje gdy:
 1. Posiadacz Certyfikatu w ciągu 2 lat licząc od licząc od 31 grudnia roku, w którym uzyskano Certyfikat, nie przystąpił do Stowarzyszenia €FFP Polska,  nie opłacił wpisowego oraz składki członkowskiej na dany rok,
 2. Posiadacz Certyfikatu, który pozostaje Członkiem Stowarzyszenia €FFP Polska nie opłacił składki członkowskiej na dany rok,
 3. Posiadacz Certyfikatu nie  udokumentował zdobycia wymaganych 100 punktów za udział w szkoleniach, kursach, konferencjach oraz za inne aktywności według podziału określonego w załączniku nr 1,
 4. Sąd Koleżeński po rozpatrzeniu skargi na Certyfikowanego Doradcę Finansowego podjął decyzję o cofnięciu uprawnień do posługiwania się Certyfikatem i o zawieszeniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia €FFP Polska.
 
 Odzyskanie ważności Certyfikatu i ponowne wpisanie na listę Osób Certyfikowanych następuje  gdy:
 1. Osoba zainteresowana ponownie zda egzamin na Certyfikat- dotyczy to przypadku skreślenia z listy w wyniku nie zebrania wymaganych 100 punktów oraz nie przedłożenia w terminie dokumentów potwierdzających odbycie szkoleń, wymaganych do przedłużenia ważności Certyfikatu
 2. Osoba zainteresowana opłaci składkę członkowską na dany rok- dotyczy to przypadku skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia €FFP Polska z powodu nie opłacenia składki członkowskiej zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Stowarzyszenia €FFP Polska,
 3. Osoba zainteresowana wypełni deklarację członkowską, opłaci wpisowe oraz  składkę członkowską na dany rok- dotyczy to przypadku skreślenia z listy w wyniku nie przystąpienia do Stowarzyszenia €FFP Polska oraz nie opłaceniu wpisowego i składki członkowskiej zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Stowarzyszenia €FFP Polska
   w okresie 2 lat licząc, od licząc od 31 grudnia roku, w którym uzyskano Certyfikat,
 4. Osoba, po okresie 2 lat karencji, ponownie zda egzamin na Certyfikat i przedstawi rekomendacje 2 członków Stowarzyszenia €FFP Polska (dot. osób, w stosunku do których decyzję o zawieszeniu lub wykreśleniu z listy podjął Sąd Koleżeński).

Certyfikat Specjalisty ds. Ubezpieczeń

Egzamin na Specjalistę ds. Ubezpieczeń obejmuje następujące działy merytoryczne:

 1. Podstawy makroekonomii
 2. Ubezpieczenia w ujęciu ogólnym
 3. Prawo rynku ubezpieczeniowego w Polsce
 4. Marketing a sprzedaż ubezpieczeń
 5. Wprowadzenie do aktuariatu
 6. Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach
 7. Reasekuracja
 8. Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń
 9. Raportowanie przez zakład ubezpieczeń do różnych podmiotów
 10. Ochrona danych osobowych i obowiązki informacyjne administratora danych
 11. Unijny rynek ubezpieczeniowy - regulacje prawne rynku finansowego, trendy
 12. Implementacja Solvency II
 13. Przestępczość ubezpieczeniowa
 14. Likwidacja szkód i wypłata świadczeń
 15. Instrumenty finansowe
 16. Ubezpieczenia zdrowotne
 17. Ubezpieczenia emerytalne
 18. Bancassurance
 19. Podstawy planowania finansowego

Zasady utrzymania Certyfikatów Ubezpieczeniowych

Certyfikat traci swoją ważność jeśli w okresie 2 lat licząc od 31 grudnia roku, w którym uzyskano Certyfikat, posiadacz Certyfikatu nie spełni co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków koniecznych do utrzymania ważności Certyfikatu.

 

Ciągła Edukacja

Zdobycie w okresie 2 lat licząc od 31 grudnia roku, w roku którym uzyskano Certyfikat, co najmniej 100 punktów za udział w szkoleniach, kursach, konferencjach oraz za inne aktywności, w zakresie obejmującym planowanie finansowe, według podziału określonego w załączniku nr 1 Regulaminu Certyfikatów.

Etyka Zawodowa

Przestrzeganie zasad etycznych, których posiadacz Certyfikatu zobowiązał się przestrzegać, podpisując Zobowiązanie Wiążące €FFP.

Utrata ważności Certyfikatu i skreślenie z listy Osób Certyfikowanych następuje gdy:
 1. Posiadacz Certyfikatu nie  udokumentował zdobycia wymaganych 100 punktów za udział w szkoleniach, kursach, konferencjach oraz za inne aktywności według podziału określonego w załączniku nr 1,
 2. Sąd Koleżeński po rozpatrzeniu skargi na Certyfikowanego Doradcę Finansowego podjął decyzję o cofnięciu uprawnień do posługiwania się Certyfikatem i o zawieszeniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
 
Odzyskanie ważności Certyfikatu i ponowne wpisanie na listę Osób Certyfikowanych następuje  gdy:
 1. Osoba zainteresowana ponownie zda egzamin na Certyfikat- dotyczy to przypadku skreślenia z listy w wyniku nie zebrania wymaganych 100 punktów oraz nie przedłożenia w terminie dokumentów potwierdzających odbycie szkoleń, wymaganych do przedłużenia ważności Certyfikatu
 2. Osoba, po okresie 2 lat karencji, ponownie zda egzamin na Certyfikat i przedstawi rekomendacje 2 członków Stowarzyszenia (dot. osób, w stosunku do których decyzję o zawieszeniu lub wykreśleniu z listy podjął Sąd Koleżeński).