Ustawa o kredycie hipotecznym z poprawką ws. wynagrodzeń dla pośredników

Facebookpinterestlinkedin

 

W środę 1.02.2017 r. odbyło się w Sejmie posiedzenie podkomisji do spraw instytucji finansowych. Została zgłoszona poprawka, do projektu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, z godnie z którą z ustawy ma zostać skreślony art. 16 mówiący m.in. o wynagrodzeniach dla pośredników kredytowych i agentów. Z nieoficjalnych informacjo wynika, że Ministerstwo Finansów poprawkę poparło.

Zasadnicze pytanie jest teraz takie: czy zostanie skreślony cały artykuł, czy tylko jego część mówiąca o wynagrodzeniach? Tego jeszcze nie wiemy. Jedno jest pewne, prace nad ustawą nadal trwają i na razie jeszcze nie znamy ostatecznego kształtu całej ustawy.

Na ten moment możemy się cieszyć, że zgłaszane postulaty z rynku zostaną uwzględnione.

Ustawa przewiduje również inne rozwiązania, które będą korzystne zarówno dla pośredników i agentów jak i dla Klientów, m.in.:
– licencjonowanie zawodu,
– uregulowanie pracy doradcy doradców z jednym pośrednikiem,
– obowiązek stosowania dobrych praktyk,
– przejrzyste i bardziej zrozumiałe dla Klientów umowy.

Niewątpliwe zmiany na rynku kredytów hipotecznych są potrzebne, przede wszystkim po to, aby Klient był bardziej chroniony.

Pamiętajmy również, że ustawa jest odpowiedzią na konieczność wdrożenia przez państwa członkowskie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/17/UE z dnia 4.07.2014 roku w sprawie konsumenckich umów o kredyt zw. z nieruchomościami mieszkalnymi. Transpozycja dyrektywy miała nastąpić do 21 marca 2016 roku, zatem Polska nie dotrzymała tego terminu. W związku z tym prace nad ustawą teraz nabrały bardzo dynamicznego tempa, aby jak najszybciej ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw i weszła w życie.

Poniżej zamieszczamy artykuł 16 ustawy, do którego zgłoszono poprawki.

Tutaj do pobrania cała Ustawa o kredycie hipotecznym

Art. 16 .1. Kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego lub agent jest obowiązany do przyjęcia i stosowania zasad dobrych praktyk w zakresie świadczenia usług związanych z kredytem hipotecznym.

2. Zasady dobrych praktyk, o których mowa w ust. 1,zawierają co najmniej:

1) procedury wewnętrzne umożliwiające weryfikację, czy sposób wynagradzania personelu kredytodawców, pośredników kredytu hipotecznego oraz agentów zajmujących się obsługą konsumenta w procesie udzielania i pośredniczenia przy udzielaniu kredytów hipotecznych jest uczciwy i przejrzysty oraz czy uwzględnia interesy konsumentów;
2) procedury wewnętrzne umożliwiające weryfikację spełnienia wymogów informacyjnych określonych w ustawie;
3) procedury wewnętrzne umożliwiające weryfikację spełnienia wymogów dotyczących wynagradzania osób wykonujących czynności związane z oceną zdolności kredytowej.
3. Kredytodawcy, pośrednicy kredytu hipotecznego lub agenci, którzy świadczą usługi doradcze, zapewniają, aby struktura wynagrodzenia ich personelu umożliwiała działanie w najlepszym interesie konsumenta, w tym nie była uzależniona od osiągnięcia określonych celów w zakresie sprzedaży.
4. Wynagrodzenie podstawowe oraz inne zmienne składniki wynagrodzenia personelu kredytodawców wykonującego
jakiekolwiek czynności związane z oceną zdolności kredytowej nie mogą być zależne od zaakceptowanych wniosków o udzielenie kredytu hipotecznego.
5. Polityka ustalania wynagrodzeń, o których mowa w ust. 4, jest zgodna z polityką zarządzania ryzykiem obowiązującą u danego kredytodawcy, wewnętrznymi standardami kredytowymi oraz strategią biznesową kredytodawcy.
6. Kredytodawca nie może przekazywać pośrednikowi kredytu hipotecznego lub jego agentowi wynagrodzenia w formie pieniężnej lub innej uzgodnionej formie korzyści finansowej z tytułu wykonywania czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego.
Aktualizacja z dnia 1 lutego 2016 roku.
Zamieszczamy projekt ustawy, który uwzględnia już poprawki zgłoszone w podkomisjach
Projekt ustawy o kredycie hipotecznym

 

Autor: Małgorzata Bartczak
Facebookpinterestlinkedin