Regulacje prawne

Zintegrowany System Kwalifikacji

Instytucja

Sejm RP

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dokument

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

 

Dz.U. RP

 

 

Dz.U. RP

Wytyczne w sprawie pewnych aspektów wymogów dyrektywy MIFID

Instytucja

European Securities and Markets Authority

 

 

European Securities and Markets Authority

 

 

 

Parlament Europejski/Rada UE

 

 

 

 

 

Parlament Europejski/Rada UE

 

 

 

 

Parlament Europejski/Rada UE

 

 

 

 

Parlament Europejski/Rada UE

 

 

 

 

 

 

Parlament Europejski/Rada UE

 

 

 

 

Parlament Europejski/Rada UE

 

 

 

 

 

Parlament Europejski/Rada UE

 

 

 

 

 

Parlament Europejski/Rada UE

Dokument

Wytyczne dotyczące wiedzy i kompetentcji

 

 

Wytyczne w sprawie pewnych aspektów wymogów dyrektywy MiFID dotyczących odpowiedniości

 

 

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE

 

 

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010

 

 

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/92/WE z dnia 09 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego

 

 

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/91/UE z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza polityki wynagrodzeń oraz sankcji

 

 

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG

 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów inwestycyjnych (PRIIP)

 

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1033 z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1034 z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych

 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/U

ESMA logo

ESMA logo

Parlament Europejski

Parlament Europejski

Parlament Europejski

Parlament Europejski

 

Parlament Europejski

Parlament Europejski

Parlament Europejski

 

Parlament Europejski

Rekomendacje dla Zakładów Ubezpieczeń

Instytucja

Komisja Nadzoru Finansowego

 

 

Komisja Nadzoru Finansowego

Dokument

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczace badania adekwatności produktu

 

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem

knf-logo1

knf-logo1