Członkowie EFFP jako biegli sądowi – procedura naboru

Facebookpinterestlinkedin

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie EFFP Polska przedstawia procedurę ubiegania się o status biegłego sądowego. Naszym zdaniem Członkowie EFFP Polska, którzy posiadają Certyfikat EFC posiadają odpowiednią wiedzę, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe to tego, aby móc pełnić funkcję biegłych sądowych w takich dziedzinach jak ubezpieczenia, finanse, bankowość.

Poniżej przedstawiamy procedurę naboru na biegłych sądowych oraz informacje ogólne związane z pełnieniem funkcji biegłego sądowego.

EFFP Polska zachęca swoich Członków do aplikowania i ubiegania się status biegłego sądowego. Stowarzyszenie będzie wspierać zainteresowane osoby w trakcie ubiegania się o status biegłego sądowego oraz wystawi niezbędne zaświadczenia potrzebne do dokumentacji aplikacyjnej.

Z poważaniem,

Zarząd EFFP Polska

 

Biegli sądowi – procedura naboru na przykładzie Sądu Okręgowego w Warszawie

Proces ustanowienia biegłego sądowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie (dla każdego Sądu Okręgowego jest taka sama procedura)

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego sądowego w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie:

 1. Wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o ustanowienie biegłym sądowym określający dziedzinę, w której kandydat ubiega się o ustanowienie [pobierz dokument].
 2. Życiorys.
 3. Kwestionariusz osobowy [pobierz dokument].
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Inne dokumenty potwierdzające posiadanie szczególnych kwalifikacji zawodowych oraz praktycznych i teoretycznych wiadomości specjalnych z dziedziny, w której ubiega się  o ustanowienie biegłym (w wypadku lekarzy – posiadanie I lub II stopnia specjalizacji) oraz prawo wykonywania zawodu- in. CERTYFIKATY EFFP.
 6. W przypadku pozostawania w stosunku pracy – opinie wszystkich zakładów pracy, w których jest zatrudniony podpisane przez kierowników zakładów pracy oraz zgodę pracodawcy na pełnienie funkcji biegłego; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub pozostawania bez zatrudnienia przedstawienie aktualnych opinii/rekomendacji od podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował;
 7. W przypadku przynależności do organizacji zawodowych – opinie tych organizacji podpisane przez organy uprawnione do ich reprezentowania;- EFFP Polska rekomenduje Członków Stowarzyszenia posiadających Certyfikaty EFC®, Stowarzyszenie będzie wystawiać zainteresowanym referencje i opinie.
 8. Aktualna informacja o niekaralności.
 9. Dowód opłaty skarbowej w kwocie 10 zł. (Osoba składająca wniosek o ustanowienie biegłym jest zobowiązana wnieść opłatę skarbową w kwocie 10 zł, przewidzianą w pkt 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783. ze zm.). Obowiązek ten nie ciąży gdy zachodzą okoliczności uzasadniające zwolnienie od opłaty skarbowej, wymienione w art. 7 powołanej ustawy i powstaje z chwilą złożenia tego wniosku (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy).

W przypadku, gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności. Ponadto należy przedstawić do wglądu dowód osobisty celem stwierdzenia zgodności danych wskazanych w kwestionariuszu osobowym z dowodem tożsamości.

biegli sadowi- procedura

Opłatę skarbową można uiścić:

 • dotyczy lekarzy:
 • w kiosku na terenie gmachu Sądu al. „Solidarności” 127, (parter, hol główny),
 • w kasie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy al. „Solidarności” 90,
 • na rachunek bankowy: Bank Handlowy S.A. Nr 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045,
 • dotyczy pozostałych specjalności:
 • w kasie Urzędu Dzielnicy Warszawa-Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27,
 • na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Warszawa-Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27 Nr 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113.

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 1. Korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 2. Ukończyła 25 lat życia.
 3. Posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona.
 4. Daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego.
 5. Wyraził zgodę na ustanowienie biegłym sądowym.

Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie.

Dokumenty na biegłych sądowych składa się w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie (parter). Informacji w sprawie biegłych sądowych udziela, także Biuro Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Warszawie.

INFORMACJE OGÓLNE

Kim jest biegły sądowy?

Instytucja biegłego sądowego jest instytucją prawa sądowego procesowego.

Ustanowiona została dla zapewnienia należytego funkcjonowania organów szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i zabezpieczenia warunków prawidłowego wypełniania przez te organy ich ustawowych zadań.

Sąd zasięga opinii w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych u biegłych sądowych. Z przepisów tych wynika, że od biegłego wymagane jest posiadanie nie tylko niekwestionowanej wiedzy i najwyższych kwalifikacji zawodowych (art. 193 § 1 i 2, art. 195 oraz art. 200 § 2 pkt 1 kpk i art. 278 § 1 oraz art. 290-291 kpc), ale także: zaufania publicznego, sumienności i bezstronności (art. 196 § 3 i art. 197 § 1 kpk oraz art. 282 § 1 kpc), a ponadto zaufania sądu do osoby biegłego (art. 198 § 1 kpk i art. 284 kpc).

Biegli powoływani są zarówno przy rozstrzyganiu spraw cywilnych, jak i karnych.

Opinia biegłego powinna zawierać uzasadnienie. Jeżeli w sprawie powołano kilku biegłych, to mogą oni złożyć łączną opinię. Sąd może się jednak domagać, aby biegły ustnie wyjaśnił opinię złożoną na piśmie bądź jeszcze sporządził dodatkową opinię.

W postępowaniu cywilnym strona może domagać się wyłączenia biegłego z tych samych przyczyn, na podstawie których wyłącza się sędziego. Biegły sam może nie przyjąć nałożonego na niego obowiązku przez sąd z tych samych powodów, z których świadek ma prawo odmówić złożenia zeznań (np. jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem strony) bądź gdy wskaże na przeszkodę, która uniemożliwia mu wydanie opinii.

W sprawach karnych biegłym może być nie tylko biegły sądowy, lecz również każda osoba, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę z danej dziedziny.

W sprawach karnych biegłymi nie mogą być m.in.:

 • obrońcy, co do faktów, o których dowiedzieli się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę,
 • duchowni, co do faktów, o których dowiedzieli się przy spowiedzi,
 • osoba najbliższa dla oskarżonego lub pozostająca z nim w szczególnie bliskim kontakcie osobistym,
 • małżonkowie, krewni, powinowaci, osoby będące świadkami czynu.

Gdyby biegły złożył opinię, a potem ujawniły się w/w przyczyny lub inne osłabiające zaufanie do wiedzy lub bezstronności biegłego, wówczas opinia biegłego nie stanowi dowodu i należy powołać innego biegłego.

Gdyby jego opinia była niejasna lub niepełna albo występowały w niej sprzeczności, wówczas sąd może wezwać ponownie tych samych biegłych lub ustanowić nowych.

Aby wydać opinię o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego, powołuje się co najmniej dwóch biegłych psychiatrów. Robi to sąd, a w postępowaniu przygotowawczym – prokurator.

Regulacje prawne dotyczące biegłych sądowych

 1. Przepisy regulujące status i czynności biegłych:
 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 157) – Dz. U. Nr 98, poz. 1070, dział IV rozdz.6, z późn. zm.
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych – Dz. U. Nr 15, poz. 133, z późn. zm.
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. o czynnościach komorników – Dz. U. Nr 10, poz. 52 z późn. zm. (§ 46 – 48).
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – Dz. U. Nr 250, poz. 1883, z późn. zm.
 1. Przepisy prawa procesowego:
 1. Kodeks postępowania cywilnego.
 2. Kodeks postępowania karnego.
 3. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r.).
 1. Należności biegłych sądowych:

Podstawę obliczenia wynagrodzenia biegłych sądowych za wykonaną pracę stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa. W 2015 roku kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi  1 766,46 zł (art. 9 ust. 1 pkt 2a Ustawy budżetowej na rok 2015,Dz.U.z2015r.poz.153).
W przypadku, gdy ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia należności za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego.

 1. Przepisy dotyczące wynagrodzeń biegłych:
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. poz. 508) w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym i w postępowaniu cywilnym z dnia 30.04.2013 r. (Dz. U. poz. 518)
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych -Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm. (art. 89 – 93).
 • Ustawa budżetowana na rok 2016 r. z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 278).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).
 1. Obowiązujące w Sądzie stawki za użytkowanie pojazdów prywatnych do celach służbowych:

Lista biegłych sądowych

Na podstawie art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070 z późniejszymi zmianami):

 • 1. Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę.
  § 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb ustanawiania biegłych sądowych, pełnienia przez nich czynności oraz zwalniania ich z funkcji. W tym samym trybie

Na podstawie w/w rozporządzenia:

 1. Prezes prowadzi listy biegłych sądowych – według poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności. Prezes prowadzi również wykazy biegłych sądowych na kartach założonych dla każdego biegłego; w listach i wykazach podaje się adres biegłego i termin, do którego został ustanowiony, a także inne dane dotyczące specjalizacji.
 2. Prezes skreśla z listy biegłego oraz usuwa jego kartę z wykazu:
 • z chwilą zwolnienia z funkcji;
 • w razie śmierci;
 • z upływem okresu ustanowienia biegłego, chyba że nastąpiło ponowne ustanowienie.
 1. Listy biegłych sądowych są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych. W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

Zgodnie z §15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 24.01.2005r. w sprawie biegłych sadowych (DZ.U.05.15.133), jednostkami uprawnionymi do wydawania zleceń biegłym sądowym są wyłącznie sądy lub organy prowadzące postępowanie przygotowawcze  w sprawach karnych ( § 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie biegłych sądowych).

Źródło: Sąd Okręgowy w Warszawie

Facebookpinterestlinkedin